hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/039858-003

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti povolenia výnimky z § 16 ods. 1 písm. i) zákona na umiestnenie stavby (Pozorovacia veža Ryžovisko - Novostavba) na parcele C-KN č. 1518/11 v k.ú. Ipeľské Predmostie, okres Veľký Krtíš za účelom výstavby pozorovacej veže pre ornitológov a odborníkov ŠOP SR na okraji Prírodnej rezervácie Ryžovisko. Investorom/žiadateľom je Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.