hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/027376

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti obce Telgárt o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona na budovanie a vyznačenie cyklotrasy na trase Telgárt – Dilongová vedúca po existujúcej štrkovej lesnej komunikácii, ktorá vedie po parcelách KN-E č:.4059, 4066/2, 4074/2, 4065/3 vo vlastníctve pozemkového spoločenstva a po parcelách KN-E č:. 4074/3, 4073/6 vo vlastníctve SR v práve Lesov SR.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.