hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2021/026173 - PF

Povolenie výnimky a vydanie súhlasu


Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti povolenie výnimiek a k udelenie súhlasov v zmysle § 16 ods.1 písm. a) v znení § 15 ods.1 písm. e) zákona, § 16 ods. 1 písm. h) zákona, § 14 ods. 2 písm. g) zákona, § 16 ods. 1 písm a) v znení § 15 ods.1 písm. e) a písm. c) zákona za účelom údržby, rekonštrukcie, alebo udržaním turistických chodníkov, náučných chodníkov, pozemných komunikácii, stavieb a zariadení z dôvodu zabezpečenia starostlivosti o chránené územie na náučnom chodníku Šomoška v NPR Šomoška v predpokladanom termíne od 1.11.2021 do 28.2.2022.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.