hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2021/011364-Ku

Konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade  v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody“ križovaním drobného vodného toku Lichý potok v intraviláne obce, ktorý je vyregulovaný skalou a betónom.

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.