hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2020/031016-PF

OU-BB-OSZP1-2020/031016-PF

 


Predĺženie platnosti rozhodnutia
Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci predĺženia platnosti Rozhodnutia č.: OU-BB-OSZP1-2016/013587-SP, ktorým boli udelené výnimky a súhlasy v súvislosti k vykonávaniu činnosti záchrany Hradu Čabrať pre združenie Rondel v PR Čabrať.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.