hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2020/030960- PF

Konanie vo veci žiadosti vydania súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. i) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom zabezpečenia prikrmovania zveri v PR Polianka dužinatým krmivom užívateľom poľovného revíru (Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča).

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. L. Štúra č.1, 974 05 B. Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.