hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2020/030480 PF

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci predĺženia platnosti Rozhodnutia č.: OU-BB-OSZP1-2018/027696-MP zo dňa 2.10.2018, ktorým bola udelená výnimka rúbať dreviny § 15 ods. 1písm.e) zákona v k.ú. Kostiviarska v chránenom areály Jakub a vydaný súhlas podľa § 47 ods.3 zákona v k.ú. Kostiviarska a v k.ú. Sásová v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.