Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2020/019652

24.06.2020

Konanie vo veci povolenia výnimky zo zákazu ustanoveného zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na prejazd a státie motorových vozidiel po vyznačenej trase na území Národného parku Nízke Tatry.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č.1 , 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.