hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2020/019548-FL

 

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu k vykonávaniu technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom za účelom vybudovania zdroja pitnej vody a overenia čerpacích pomerov geologického prostredia v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rekreačnej oblasti Čachovo - Selce.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.