Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

28.02.2020

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú. Tajov na parcele KN-C 982/18. Jedná sa o výrub drevín v počte 1 ks buk lesný.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mailovú adresu v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.