hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nová web stránka

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti o vydanie súhlasu za účelom vykonávania technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na vykonanie vrtov nad 30m, vrty pre tepelné čerpadlá o počte 25 ks, hĺbky každého vrtu 130 m ležiacich v k.ú. Banská Belá, na parcelách KN-E č. 141/1 a KN-C č. 330/13. Vrty pre tepelné čerpadlá sa vykonajú pre obec Banská Belá za účelom zvýšenia efektívnosti vykurovania obecných budov na báze obnoviteľných zdrojov energie.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.