hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2022/008382

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa ustanovenia (ďalej len "ust.") § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 

Dátum začatia konania: 26.01.2022

Žiadateľ: Obec Tajov

Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie: KN C 1097/5, k. ú. Riečka

Druhové zloženie drevín:

4ks Smrek obyčajný

Spôsob a lehota potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 

Podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť príslušnému orgánu ochrany prírody nasledovným spôsobom, t.j.: 

- písomne v listinnej podobe na adresu:  

Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

alebo 

- v elektronickej podobe na adresu: 

zuzana.adamekova@minv.sk  

v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.