Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Rimavská Sobota

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a  krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota alebo elektronicky na adresu: v lehote do 7 dní  od zverejnenia informácie.

OU-RS-OSZP-2020/003116

14.01.2020 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín –suchých a ohrozujúcich stromov , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcelách KNE 3680/1, KNC 3127/3, KNC 3684/1, v k.ú. Tisovec pre Mesto Tisovec