Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Poltár

Oznámenie č. OU-PT-OSŽP-2020/000158-003

28.01.2020 Oznámenie č. OU-PT-OSŽP-2020/000158-003
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje v súlade s § 47 odseku 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznámenie doručené 27. 01. 2020 od oznamovateľa – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, identifikačné číslo 36 022 047 03 o plánovanom výrube drevín a krovitých porastov vo vodnom toku Suchá v r. km 20,28-21,05 a vodnom toku Zalužianský potok, v r. km 0,00-0,55, okres Poltár, na území, kde podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany, ktorý má byť uskutočnený v mimo vegetačnom období v priebehu roku 2020 a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok dokončený do 31. 03. 2021.

Dôvodom výrubu drevín je povinnosť výrubu vyplývajúca uvedenému subjektu zo zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Dreviny a krovitý porast určený na výrub oznamovateľ vyznačil oranžovým sprejom.
Podľa § 81 odseku 2 písmeno m) zákona o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti nevzťahujú na konanie podľa § 47 odseku 8 zákona o ochrane prírody a krajiny.

informácia č. OU-PT-OSZP-2020/000153

27.01.2020 Informácia č. OU-PT-OSŽP-2020/000153
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 odseku 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 68 písmena c) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamuje v súlade s § 82 odseku 7 zákona o ochrane prírody a krajiny informáciu o začatí správneho konania, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Okresnému uradu Poltár, orgánu ochrany prírody bola 24. 01. 2020 doručená od žiadateľa žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov podľa § 47 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, rastúcich mimo zastavaného územia obce Kokava nad Rimavicou, v katastrálnom území Kokava nad Rimavicou, na pozemku parcela registra EKN 1653/3 (CKN 3404), druh pozemku TTP. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil zlým zdravotným stavom drevín a zarastením pozemku, ktorý v minulosti slúžil ako pasienok.
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny určuje lehotu na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v uvedenom začatom správnom konaní 6 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.
V súlade s § 82 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame v tejto určenej lehote od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár, alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom začatom správnom konaní.