Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Krupina

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny Vás podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie.

OU-KA-OSZP-2020/000075

15.01.2020 Výrub drevín

OU-KA-OSZP-2002/000102

16.01.2002 Výrub drevín