Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2020/000126/JAG

20.01.2020

Obec Látky, žiada o udelenie súhlasu  na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 408 (KN-E č. 3500/2) (zastavaná plocha), v kat. úz. Látky