Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2020/000119/JAG

16.01.2020

Lucia Žilková,  Pertizánska 1610/3, 962 05 Hriňová, o výrub 5 stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 12 315 (TTP), v kat. úz. Hriňová