Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Detva

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene stále pracovisko Detva, Záhradná 12, 962 12 Detva alebo elektronicky na adresu: v lehote do  7 dní od zverejnenia informácie.

OU-DT-OSZP-2020/000119/JAG

16.01.2020 Lucia Žilková,Pertizánska 1610/3, 962 05 Hriňová, o výrub 5 stromov na parcele KN-C č. 12 315, v k. ú. Hriňová