hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-VK-OSZP-2014/00051

Obec Čebovce zastúpená Ladislavom Martinom - starostom obce, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub 100 agátov bielych s obvodmi kmeňov 40 - 50 cm, ktoré rastú na pozemkoch C-KN parc.č. 449/1 - TTP a parc.č. 449/68 - zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Čebovce v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je obec Čebovce so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že na pozemkoch kde dreviny rastú, plánuje obec vybudovať oddychovú zónu (park).