hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-VK-OSZP-2014/00035

Mesto Veľký Krtíš zastúpené Ing. Daliborom Surkošom - primátorom mesta, požiadalo o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub štyroch ihličnatých stromov bližšie neurčeného druhu s obvodom kmeňov 40 - 80 cm odmeraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na Ulici Ľudovíta štúra 48, na pozemku C-KN parc.č. 1397 - zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je mesto Veľký Krtíš so spoluvlas,tníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že dreviny svojimi korunami zasahujú do vzdušných vedení mestského rozhlasu a telefonických prípojok.