hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-VK-OSZP-2013/00094

Obec Kamenné Kosihy zastúpená Tiborom Ďurkovičom - starostom obce, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub siedmich smrekov obyčajných s obvodom kmeňov 41 cm, 55 cm, 66 cm, 78 cm, 78 cm, 86 cm a 90 cm odmeraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku C-KN parc.č. 289/3 - zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Kamenné Kosihy v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je obec Kamenné Kosihy so spoluvlas,tníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že dreviny rastú v blízkosti budovy kultúrneho domu (cca 2m) a vzniká obava, že ich korene môžu časom narušiť statiku budovy.