hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/00155/KU

 

Obec Malá Čalomija, 991 08 Malá Čalomija 46, zastúpená Miroslavom Hlačokom - starostom obce, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov,  na výrub troch pagaštanov konských, štyroch smrekov bližšie neurčeného druhu, štyroch tují a dvoch jabloní,  ktoré rastú na pozemku C-KN parc.č. 109/1 (E-KN parc.č. 109) - zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Malá Čalomija v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom stromy rastú, je obec Malá Čalomija so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že obec má v súčasnosti vypracovanú projekt na úpravu verejných priestranstiev, v ktorom je okrem iného navrhnutá aj náhrada prestarnutých, poškodených a niektorých veľmi zahustených drevín, novými drevinami rôzneho druhu.