hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-KA-OSZP-2020/000125

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny Vás podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo  oszp.ka@minv.sk v lehote do 29.1.2020.

 

 

Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2020/000125

 

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3  zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele KN – E č. 1228 a 2208 k. ú. Litava