hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DT-OSZP-2016/000672/JAG

 

Žiadosť Jozefa Zvaru, SHR, Dúbravy 366, 962 12 Detva o udelenie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), na umiestnenie pevného oplôtku pre ovce, ktoré pasú na lokalitách Detva - Kalamárka, Jama, Vrch Detva. Oplôtok bude umiestnený na pozemku parcely KN-C č.8879/1         (KN-E č. 7492) v CHKO Poľana, v kat. úz. Detva.