hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

B/2012/00166/JAG

Na Obvodný úrad životného prostredia Zvolen, stále pracovisko Detva, bola doručená dňa 10.10.2012 žiadosť Horolezeckého oddielu TJ Slávia TU Zvolen, T.G. Masaryka 20, 960 53 Zvolen o udelenie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), na organizovanie verejného športového podujatia - skalolezecké preteky na Kaľamárke –KaľamárkaKAP 12, na pozemku parc. KN – E č. 7643/2 v CHKO Poľana, v kat. úz. Detva.