hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda schválila nový Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024

ilustračný obrázok

Vládny kabinet dnes schválil správu o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2019-2021 a návrh nového plánu na roky 2022-2024, ktorú predložil minister životného prostredia SR Ján Budaj. Táto úloha vyplýva z Ramsarského dohovoru na ochranu mokradí, ku ktorému Slovenská republika pristúpila v roku 1990.

Mokrade sú vzácne z hľadiska výskytu druhov rastlín, živočíchov, či biotopov, ale poskytujú nám viaceré ekosystémové služby - potravu a suroviny, pitnú či úžitkovú vodu, zmierňujú dôsledky zmeny klímy, umožňujú dopravu, oddych a rekreáciu. Sú mimoriadne citlivé na zmenu vodného režimu či znečistenie, preto patria k najohrozenejším typom ekosystémov.

Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024 má 4 strategické zámery: riešiť príčiny negatívneho javu úbytku a degradácie mokradí; zabezpečiť efektívnu ochranu a manažment sústavy ramsarských lokalít, ako aj múdre/udržateľné využívanie všetkých mokradí; resp. podporovať uplatňovanie a realizáciu opatrení. Od navrhnutých opatrení sa očakáva významné zlepšenie stavu mokraďových organizmov – rastlín, živočíchov, biotopov vyskytujúcich sa vo voľnej krajine, osobitne v rámci našich 14 ramsarských lokalitách, ktoré sú podľa zákona územiami medzinárodného významu a iných mokraďových chránených územiach.

Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024 zohľadňuje 4. ramsarský strategický plán na roky 2016 – 2024 ale aj Koncepciu vodnej politiky SR do roku 2030 a Vodný plán Slovenska III, Prioritný akčný rámec (PAF) pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike. Medzi jeho 63 opatrení patrí systematické mapovanie mokradí, vypracovanie a realizácia programov starostlivosti pre všetky ramsarské lokality a pre územia Natura 2000 mokraďového charakteru, rozšírenie zoznamu mokradí medzinárodného významu o nedostatočne zastúpené a reprezentatívne typy mokradí Slovenska, prioritne v povodí rieky Belá a Dunaj a v neposlednom rade národný program obnovy mokradí a riečnych ekosystémov. Na ich plnení sa tak ako dosiaľ budú podieľať viaceré rezorty a ich inštitúcie, ako aj iné vládne a mimovládne organizácie.

Zdrojmi financovania opatrení je Operačný program Kvalita životného prostredia, finančný nástroj LIFE, nórske fondy a štátny rozpočet, doplnkovým zdrojom je Karpatská iniciatíva pre mokrade.
Slovensko sa stalo zmluvnou stranou Ramsarského dohovoru ako súčasť bývalého Česko-Slovenska v roku 1990. Od prvého januára 1993 Slovensko plní úlohy samostatného zmluvného štátu. Slovenská republika doposiaľ zapísala do Zoznamu mokradí medzinárodného významu 14 území tzv. ramsarských lokalít: Alúvium Rudavy, Domica, Dunajské luhy, Jaskyne Demänovskej doliny, Latorica, Mokrade Oravskej kotliny, Mokrade Turca, Moravské luhy, Parížske močiare, Poiplie, Rieka Orava a jej prítoky, Senné – rybníky, Šúr a Tisa.

Informácie o Ramsarskom dohovore sú dostupné na https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/medzinarodne-dohovory/ramsarsky-dohovor/, resp. o ramsarských lokalitách na https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/medzinarodne-dohovory/uzemia-medzinarodneho-vyznamu/