hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP3-2020/017755/Val

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Pozemky: KN - E 4972, k. ú. Žilina

Druhové zloženie: Smrek obyčajný - 45 ks, Borovica lesná - 12 ks, krovitý porast druhov trnka, lieska, rakyta a hloh vo výmere 200 m2.

Odôvodnenie: jedná sa o suché a odumreté stromy, resp. v zlom zdravotnom stave.

 


 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:
· Okresný úrad Žilina, OSŽP3, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

alebo elektronicky na adresu:
·
michal.valicek@minv.sk
v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.