Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Bytča

OU/BY/OSZP/2020/000160/Cur

28.02.2020 Žiadateľ:JUDr. Slavomíra Vaněk Kopchová, Kollárova 656/31, 014 01 Bytča
Vec: Žiadosť o oplotenie pozemku s parc.č. CKN 7096/1 v k.ú. Kolárovice v CHKO Kysuce

OU/BY/OSZP/2020/000277/Cur

27.02.2020 Žiadateľ: Vladimír Sakala, Hlboké nad Váhom 237
Vec: Žiadosť o súhlas na výrub drevín v k.ú. Hlboké nad Váhom, parc.č. KNC 2522
Výrub 7 ks ihličnatých drevín a krov na pozemku s parc.č. KNC 2522, k.ú. Hlboké nad Váhom, druh pozemku orná pôda.
Dôvod výrubu: vyčistenie pozemku. preriezka drevín zasahujúcich do prístupovej cesty

OU-BY-OSZP/2020/000169/Cur

29.01.2020 Vec: Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov v k.ú. Veľká Bytča, v k.ú. Malá Bytča
Žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina
Predmet: Výrub drevín podľa osobitných predpisov (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov) v ochrannom pásme pod elektrickým vedením 22 Kv č. 289 Rozvodňa Bytča po TS 461 a č. 288 Vývod Rozvodňa Bytča po UV 9 nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča a Malá Bytča.
Výrub drevín sa má uskutočniť z dôvodu poverenia od spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a týka sa drevín, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.