Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Bytča

R-ÚSES okresu Bytča - dokument

30.03.2020 Dokument "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bytča (R-ÚSES okresu Bytča)"
Obstarávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Spracovateľ: ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica
rok spracovania 2019

OU-BY-OSZP/2020/000169/Cur

29.01.2020 Vec: Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov v k.ú. Veľká Bytča, v k.ú. Malá Bytča
Žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina
Predmet: Výrub drevín podľa osobitných predpisov (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov) v ochrannom pásme pod elektrickým vedením 22 Kv č. 289 Rozvodňa Bytča po TS 461 a č. 288 Vývod Rozvodňa Bytča po UV 9 nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča a Malá Bytča.
Výrub drevín sa má uskutočniť z dôvodu poverenia od spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a týka sa drevín, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.