hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/018010/Kub

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o určení podmienok na vykonávanie činnosti, príp. o zákaze vykonávania činností vo veci určenia podmienok na vykonanie plánovaných činností, príp. zákazu vykonania plánovaných činností, ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere vyhlásenia zón Národného parku Veľká Fatra a zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc ochranného pásma a návrh Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2023 – 2052. Vykonanie plánovaných činností, príp. zákazu vykonania plánovaných činností, ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere, realizované v nasledovných jednotkách priestorového rozdelenia lesa: LC Čierňavy, LC Ľubochňa, LC Rakytov

Účastník konania: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

V zmysle § 82 ods. (3) zákona, združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti je najmenej jeden rok ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1) a podalo predbežnú písomnú žiadosť podľa § 82 odseku (6) zákona na orgán ochrany prírody a krajiny okresného úradu v sídle kraja Žilina o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, môže doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom začatom správnom konaní na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v lehote určenej správnym orgánom, ktorá však nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní v zmysle § 82 ods. (7) zákona. V zmysle § 27 ods. (2) zákona č. 71/1976 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená. Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (napr. na adresu: michaela.kubascikova@minv.sk) treba do troch pracovných dní doplniť buď v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci alebo ústne do zápisnice v zmysle § 19 ods. (1) správneho poriadku. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania v zmysle uvedeného ustanovenia § 19 ods. (1) správneho poriadku nevyzýva.