hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/046206/Bra

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia vo veci vydania súhlasu na vykonanie terénnych úprav podľa zákona 543/2002 Z. z. v z.n.p., v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie vodovodnej prípojky a vybudovaním kanalizačnej prípojky do existujúcej splaškovej kanalizácie ústiacej do ČOV, k. ú. Súľov-Hradná

Žiadateľ : Tibor Kocian, Súľov 75, 013 52 Súľov-Hradná