Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2020/025579/Ora

22.05.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade vodného toku Orava v súvislosti  projektom "Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v obci Podbiel". Žiadateľ: Structing, s.r.o., Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto.