Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Topoľčany

OU-TO-OSZP-2020/006865

02.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les a za hranicami zastavaného územia obce - 1 ks smrek obyčajný - Prašice