Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Nové Zámky

OU-NZ-OSZP-2020/006202

13.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa ust. § 47 ods. 3 zákona rastúcich za hranicami zastavaného územia obce - Obec Trávnica