hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/011793-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Mariána Kormana, bytom: Školská 1225/4A, 010 04 Žilina, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrubu 3 ks drevín na parcele č. KN-E 6419, druh pozemku trvalý trávny porast (stav KN-C 2429/1) v katastrálnom území Bobrovec, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.