hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/011772-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany so sídlom Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany IČO: 36022047, obch. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Pš, vložka č. 713/S, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie výrubu drevín rastúcich v blízkosti VS Liptovská Mara na parcelách č. KN-C 210/1, 212, 249/2, 217, 226, 227/3, 227/5, 288 v k.ú. Vlašky. Uvedené zverejnenie má informačný charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.