hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/011685-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Pozemkového spoločenstva Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04 Liptovský Ondrej IČO 17 060 451, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrubu 195 kusov drevín na parcelách č. KN-E 219/1, 219/5, 159, 132, 190 a 192 (stav KN-C 458/1, 543/1 a 503), druh pozemku trvalý trávny porast, v katastrálnom území Jakubovany, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.