hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/011621-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od spoločnosti ODEKO LM 17 s.r.o., so sídlom: M.R. Štefánikova 887/40, 010 01 Žilina, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrub drevín na parcele č. KN-C 755/340 a 755/341 druh pozemku orná pôda, KN-C 1136/71 a 1136/72 druh pozemku trvalý trávny porast, KN-C 1243/16, 1243/30 a 1243/31, druh pozemku zastavané plocha a nádvoria v katastrálnom území Okoličné, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.