hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/011292-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Pavol Krasnocvetov, Papiernická 1789/22, 034 01 Ružomberok, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrubu drevín na parcele č. KN-C 618/4, v katastrálnom území Malatíny, vedenej ako trvalé trávne porasty, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.