hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/011029-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Stredoslovenskej distribučnej a.s. so sídlom: Pri Račianskej 2927/8, 010 47 Žilina, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrub drevín v na parcele č. KN-C KN-C 1400, 1492/1, 1491/1 a 1488, druh pozemku trvalý trávny porast v katastrálnom území Závažná Poruba, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.