hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009689-Vv

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Janky Fedorovej, bytom: 027 54 Oravská Poruba 280, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrubu krovitých porastov o rozlohe 1350 m2 na parcelách č. KN-C 328/3, 328/4, 328/5, 328/6, 371/74, 371/75, 371/76 a 371/77 druh pozemku ostatná plocha a orná pôda v katastrálnom území Ráztoky, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.