hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009636-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, so sídlom Vrakunská 29, 825 63 Bratislava IČO: 35 860 839, obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Pš, vložka č. 425/B, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie výrubu náletových drevín a krovín z telesa akumulačnej nádrže ZP Jamník, ev. č. 5304 267. Uvedené zverejnenie má informačný charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.