hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009391-Vv

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 68 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upovedomuje podľa § 18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí konania vo veci žiadosti Teamsales s.r.o Kutlíková 17, 851 02 Bratislava, doručenej dňa 17.08.2020 o vydanie súhlasu v zmysle § 16 ods. 2 v znení § 14 ods. 2 písm. d) zákona na let dronom v lokalite Kvačianskej doliny. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.