hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009332-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Miroslava a Soni Frniakovcov, Liptovská Porúbka 335, 033 01 Liptovský Hrádok, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrubu drevín na parcele č. KN-E 233, v katastrálnom území Liptovská Porúbka, vedené v KN-C ako trvalý trávny porast, obec Liptovská Porúbka, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.