hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/008884-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti spoločnosti Tatra Forest Slovakia, s.r.o. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 44 525 265, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrubu krovitých porastov na parcelách č. KN-C 4702/21, 4702/20, 4702/19, 4702/23, 4702/26, 4702/17, 4702/14, 4702/13, 4702/25, 4702/11, 4702/12 a 4705/108 druh pozemku trvalý trávny porast v katastrálnom území Hybe. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.