Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2020/00844-Sa

11.02.2020

žiadosť o súhlas na oplotenie pozemku parcely KN-C 1648/24 (ovocný sad) žiadateľa Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Liptovská Porúbka, k. ú. Liptovská Porúbka.