hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/008000-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Lesy SR, š.p. Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 14 ods. 7 a § 65a ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Malužiná, v lesnom dielci 191_0, o objeme 30 m3. Porast leží vo vlastnom území NP Nízke Tatry, kde platí tretí stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.