hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/00716-Lo

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny v súlade ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane prírody a krajiny“ v príslušných gramatických tvaroch) zverejňuje prijaté Oznámenie o predpokladanom výrube nežiaduceho porastu v ochrannom pásme dráhy na obdobie od 1.10.2019 do 31.03.2020, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov, t. j. v zmysle povinností podľa Zákona o dráhach č. 164/1996 Z.z., § 8 ods. 4, doručeného dňa 4.12.2019 od oznamovateľa železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS – traťový obvod Liptovský Mikuláš, Štefánikova 2176, 031 01 Liptovský Mikuláš, pre výrub nežiaduceho porastu v ochrannom pásme dráhy na pozemkoch ŽSR v katastroch: Važec, Východná, Hybe, Kr. Lehota, Lipt. Porúbka, Lipt. Hrádok, Podtúreň, Beňadiková, Uh. Ves, Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Vlašky, Lipt.Vlachy, Lipt. Michal.

Uvedené zverejnenie má informačný charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.