hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/006903-Lo

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Kona vo Východnej s.r.o, Východná 465, 032 32 Východná, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 7 ks suchých stromov nachádzajúcich sa na parcelách KN-E 6357 a KN-E 6826 v k.ú. Východná. V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.