hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/005921-Po

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od MUDr. Olivera Lešického, Lipová 127, 930 41 Kvetoslavov, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrubu drevín na parcele č. KN-C 743/2, v katastrálnom území Vyšná Boca, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, obec Vyšná Boca, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.