hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020-005373-Ko

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Ing. Ladislav Slosiar, J. D. Matejovie 549/8, 033 01 Liptovský Hrádok, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele č. KN-C 2076/1, druh pozemku trvalý trávny porast v k. ú. Liptovská Porúbka. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.